[powrót do strony głównej] |Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Lublinie|
Kursy i szkolenia
Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacji zawodowe organizowane przez WORD w Lublinie
Kursy i szkolenia
Aktualności
BRD w Prawie o ruchu drogowym
Prezydium WRBRD
WORD
GAMBIT
Programy

kursy i szkoleniakursy i szkoleniakursy i szkoleniakursy i szkoleniakursy i szkoleniakursy i szkoleniakursy i szkolenia

Kursy i szkolenia KURSY I SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ WORD Lublin

Na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2004r, o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.) kierowców obowiązuje ukończenie odpowiedniego kursu, o ile pojazdem tym jest wykonywana działalność gospodarcza.

Kursy dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy

Program kursów dokształcających reguluje rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004r w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz. U. Nr 122 poz. 1269 z 2004r).

 • w zakresie przewozu rzeczy - kierowcę samochodu ciężarowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t., którym jest wykonywana działalność gospodarcza w zakresie przewozu rzeczy.
 • w zakresie przewozu osób - kierowcę pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą, którym jest wykonywana działalność gospodarcza w zakresie przewozu osób.

Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia:

 • kursu dokształcającego kierowców w zakresie części ogólnej tzw. szkolenia podstawowego (przewóz osób lub rzeczy), czas trwania takiego kursu wynosi 30 godziny zajęć teoretycznych i 4 godziny i 35 minut zajęć praktycznych tj. 5 dni.
 • kursu dokształcającego kierowców w zakresie części dodatkowej tzw. szkolenia dodatkowego (przewóz osób lub rzeczy), czas trwania takiego kursu wynosi 6 godzin zajęć teoretycznych i 4 godziny zajęć praktycznych tj. 2 dni.

Wysokość opłaty za w/w kursy wynosi:

 • dla kierowców w zakresie części ogólnej tzw. szkolenia podstawowego
  (przewóz osób lub rzeczy) - 800,00 zł
 • dla kierowców w zakresie części dodatkowej tzw. szkolenia dodatkowego
  (przewóz osób lub rzeczy) - 300,00 zł

Kurs dla przedsiębiorców "o czasie pracy kierowców"

Program kursu obejmuje:

 • Prawa i obowiązki przedsiębiorców świadczących usługi transportowe wynikające z ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r i innych ustaw.
 • Zadania, prawa obowiązki i procedury kontroli prowadzonej przez inspektorów Inspekcji Transportu drogowego.
 • Ustawa o czasie pracy kierowców ( rozliczanie godzin pracy).

Czas trwania takiego kursu wynosi 7 godzin.
Opłata za w/w kurs wynosi 260,00 zł.

Kurs dla przedsiębiorców "Praktyczne aspekty działalności Inspekcji Transportu Drogowego"

Program kursu obejmuje:

 • Co przedsiębiorca transportowy wiedzieć powinien, - 2 godz.
 • Podstawy prawne działania Inspekcji Transportu Drogowego, - 1 godz.
 • Praktyczne doświadczenia inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. - 2 godz.

Czas trwania kursu wynosi 5 godz.
Opłata za kurs wynosi : 260,00 zł brutto.

Kursy dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR

Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199 poz. 1671).
Program kursu dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz na podstawie zezwolenia nr IT.II.5434/03 wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Rodzaje kursów:

 • Kurs podstawowy dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas.
 • Kurs podstawowy dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas w cysternach.
 • Kurs podstawowy dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne klasy 1 i 7.

Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia:

 • Kurs podstawowy dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas obejmuje 16 godzin teoretycznych i 8 godzin praktycznych i trwa 4 dni.
 • Kurs podstawowy dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas w cysternach obejmuje 10 godzin teoretycznych i 6 godzin praktycznych i trwa 2 dni.
 • Kurs podstawowy dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne klasy 1 i 7 obejmuje 8 godzin teoretycznych i 8 godzin praktycznych, trwa 2 dni.

Wysokość opłaty za w/w kursy wynosi:

 • dla kursu podstawowego na materiały niebezpieczne wszystkich klas - 450,00 zł
 • dla kursu podstawowego na materiały niebezpieczne wszystkich klas w cysternach - 350,00 zł.
 • dla kursu podstawowego na materiały niebezpieczne klasy 1 - 240,00 zł
 • dla kursu podstawowego na materiały niebezpieczne klasy 7 - 190,00 zł

Wymagania dla kandydatów do odbycia w/w kursów:

 • wiek 21 lat,
 • odpowiednia kat. prawa jazdy.

Kursy dla diagnostów samochodowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów samochodowych (Dz.U.Nr 246, poz. 2469).

Wymagania:

 • wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów,

albo

 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów.

UWAGA:
Praktyka powinna być dwukrotnie dłuższa, jeżeli posiadane wykształcenie techniczne należy do innej specjalności niż samochodowa.

Rodzaje kursów:

 1. Szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
  Czas trwania 6 dni, cena za szkolenie wynosi: 850,00 zł brutto,
 2. Szkolenia specjalistycznego w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.
  Czas trwania 1 dzień cena za szkolenie wynosi: 200,00 zł brutto,
 3. Szkolenia specjalistycznego w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.
  Czas trwania 2 dni. Cena za szkolenie wynosi: 300,00 zł brutto,
 4. Szkolenia specjalistycznego w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.
  Czas trwania 2 dni. Cena za szkolenie wynosi: 300,00 zł brutto,
 5. Szkolenia specjalistycznego w zakresie przeprowadzania badań technicznych:
  • związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
  • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
  • pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi.
   Czas trwania 3 dni. Cena za szkolenie wynosi: 300,00 zł brutto.

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 108 z 2005r poz. 908 z późn. zm.), i na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.Nr. 217 z 2005r, poz.1834)

Wymagania wobec kandydatów:

 • co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat, uprawnień do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
 • odpowiedni stan zdrowia i predyspozycje psychiczne,
 • nie karany wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Czas trwania kursu:  215 godzin dla kat. B (około 3 m-ce)

Cena za w/w kurs wynosi:

 1. za uczestnictwo w szkoleniu kandydatów na instruktorów nauki jazdy kat. B w wysokości  1800,00 zł brutto,
 2. za kategorię A w wysokości 600,00 zł brutto,
 3. za kategorię C w wysokości 800,00 zł brutto,
 4. za kategorię C+E w wysokości 800,00 zł brutto,
 5. za kategorię D w wysokości 800,00 zł brutto,
 6. za kategorię B+E w wysokości 800,00 zł brutto,
 7. za kategorie D+E w wysokości 850,00 zł brutto.

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Podstawa prawna:

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 108 z 2005r poz. 908 z późn. zm.), i na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.Nr. 217 z 2005r, poz.1834).

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • 6 lat posiadania prawa jazdy kat. B oraz 1 rok na pozostałe kategorie,
 • odpowiedni stan zdrowia, który umożliwia wykonywanie zawodu egzaminatora,
 • niekaralność.

Rodzaje szkolenia:

 • szkolenie podstawowe - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na egzaminatora,
 • szkolenie dodatkowe, w przypadku, gdy rozszerza posiadany zakres uprawnień egzaminatora.

Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia:

 • szkolenia podstawowego - 152 godz. zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych (około 3 m-ce),
 • szkolenia dodatkowego - ilość godzin jest uzależniona od rodzaju rozszerzanej kategorii.

Zajęcia prowadzone są od piątku do niedzieli.

Cena za w/w kurs wynosi:

 • kat. B 4000,00 zł,
 • za każdą dodatkową 800,00 zł

Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 1086)

Wymagania wobec kandydatów:

 • nie przekroczony limit 24 pkt. karnych za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
 • posiadanie prawa jazdy nie krócej jak 1 rok.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin

Cena za w/w szkolenie wynosi 280,00 zł

Po odbyciu takiego szkolenia zostanie zdjęte 6 pkt. karnych.
Uwaga! Szkolenie takie można odbyć dwa razy w roku, co pół roku.

Dodatkowe informacje na temat w/w szkoleń można uzyskać w siedzibie WORD-u pod nr tel. (81) 748-46-58 lub (81) 748-46-56